Udgivet i Skriv en kommentar

Borgerforslag til en klimalov vedtaget i Folketinget

Borgerforslag til en dansk klimalov blev vedtaget i Folketinget torsdag den 14. maj.
Oprindeligt skulle det være sket den 12. marts, men det blev udsat pga. Corona – og nu er det altså på igen!

Samme dag forventes det, at Folketinget 1. behandle klimalovsforslaget for den klimalovsaftale, de indgik den 6. dec. (https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L117/som_fremsat.htm  ). Så der er meget der tyder på, at politikerne vil komme ud med et budskab om, at de har imødekommet vores borgerforslag, og de gør det ved den klimalov, de nu samme dag 1. behandler.

Det er i vores øjne en stor begivenhed, da borgerforslaget jo har været en toneangivende del af det folkelige ønske om mere klimahandling, og det kæmpe skred vi har oplevet i klimadagsordenen i Danmark over det sidste 1,5 år (med klimavalget etc.) – og dermed den direkte årsag til, at der nu er en klimalov og dermed også en klimahandlingsplan på vej. 

Borgerforslag blev vedtaget med et stor politisk flertal (94 stemte for og 4 imod) – kun Nye Borgerlige og LA stemmer ikke at stemme for. Resten af partierne vil, som det ses af betænkningen https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B4/bilag/3/2153890.pdf , stemme for vores borgerforslag.  I betænkningen (fra 20/2) kan man se, at partierne stemmer for det ”uændret”, men gør det ved at henvise til den klimalov, de har indgået aftale om 6. dec., og skriver også i betænkningen at  ”S, V, DF, RV, SF, EL, KF og ALT finder, at der med aftalen om klimaloven og den kommende lovbehandling vil ske en opfyldelse af en række af de vigtigste elementer i borgerforslaget – dog uden at imødekomme samtlige detaljer i borgerforslaget.” Altså de stemmer for, men ikke alt fra borgerforslaget kommer med.

Selv om ikke alt fra vores borgerforslag kom med i den klimalov, som nu er på vej gennem Folketinget, synes vi det er et rigtigt godt resultat. Vi vil så kæmpe videre for de ting, der ikke kom med som mere klimabistand, brug af CO2/Carbon budgetter, mere mainstreaming etc. 

Vi synes, at et af de vigtige budskaber ved vedtagelsen er, at det nytter når befolkningen presser på for mere klimahandling, som det er sket gennem vores borgerforslag og en masse andre initiativer det sidste 1,5 år (herunder klimavalget). Og også, at det er helt afgørende, at dette folkelige pres fortsætter, nu hvor vi skal have de konkrete virkemidler på plads gennem klimahandlingsplanen etc.

De seneste måneder er der jo kommet udspil fra både Klimarådet, Erhvervslivets  klimapartnerskaber m.m. Og samtidigt er det helt afgørende, at vi sammentænker de økonomiske stimulus-pakker med den grønne omstilling, ellers bliver det for sent at nå vores klimamål (se bl.a. vores udspil om det i dag). Så vi mener, at det haster med konkrete udspil fra regeringen og Folketinget.

Kilde: 92-gruppen v. sekretariatsleder Troels Dam Christensen – www.92grp.dk

Se hele forslaget her:

Dansk klimalov nuID: FT-02233 ForslagKlimaforandringerne er ikke længere et spørgsmål om for eller imod, men om tilstrækkelig politisk handling, mens tid er. Verdens førende klimaeksperter er enige: De næste 5-10 år er altafgørende, hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser for mennesker og natur.

I Danmark har vi et særligt ansvar for at passe på klimaet og vores klode, vi er nemlig et af de lande, der med vores forbrug belaster klimaet mest. En stærk dansk prioritering af klima vil inspirere andre lande og skabe danske job og eksport inden for grøn omstilling og klimatilpasning.

Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen på kort, mellemlangt og langt sigt.

Fastsættelsen af disse mål skal baseres på et CO2-budget, som viser, hvor store udledninger Danmark samlet set kan have frem mod 2050.
Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle relevante politikker og være et centralt mål for hele samfundet.

Formålet med forslaget er at styrke Danmarks bidrag til det globale klimaarbejde gennem en ambitiøs indsats, både nationalt og internationalt. Danmark skal være en drivende kraft i udviklingen af en europæisk og international klimapolitik, som understøtter Paris-aftalen og målet om at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader, ligesom Danmark skal overholde aftalen om at give ekstra støtte til fattige og klimasårbare lande.

Klimaloven skal indeholde følgende:

1: Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål 
2: Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem
3: Klimahensyn skal integreres i andre politikker
4: Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed
5: Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger
6: Danmark skal være drivkraft i international klimapolitikBemærkningerFN’s Klimapanel, der består af verdens førende klimaeksperter, har netop fastslået, at vi stadig kan nå at forhindre en acceleration af klimaforandringerne. Klimaforandringer hvis konsekvenser vi allerede er begyndt at se: mere ekstremt vejr, kraftigere orkaner, mere tørke, flere oversvømmelser, fordrivelse af mennesker fra deres hjem, samt tab af biodiversitet og arter.

Paris-aftalen fra 2015 forpligter verdens lande til at holde stigningen i den globale temperatur et godt stykke under 2 grader og stræbe efter 1,5 grader. Klimapanelets seneste rapport viser, at selv en 2 graders stigning vil have alvorlige konsekvenser, så det er vigtigt, at vi søger at holde stigningen nede på 1,5 grader. 

FN’s Klimapanel understreger også, at klimatilpasning skal prioriteres for at beskytte os mod klimaforandringernes effekter, og at ulandene har brug for hjælp og støtte.

Danmark har både et særligt ansvar og en særlig rolle at spille i den grønne omstilling. Vi er ganske vist et lille land, og vi kan ikke løse klimaudfordringen alene. Men vi er også et af de lande i verden, der – pga. vores velstand, forbrug og levevis – belaster klimaet mest målt pr. indbygger. Samtidig har vi stærke forudsætninger for at gå foran i omstillingen og inspirere andre lande. Det har vi, fordi danske virksomheder og forskere i mange år har arbejdet med innovation inden for vedvarende energi, energibesparelser og andre klimarelaterede løsninger – til gavn for både klimaet, dansk eksport og jobskabelse.

Desværre rækker den danske klimaindsats i dag ikke til, at vi yder et fair bidrag til at løse klimakrisen og holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader. Den danske klimapolitik har tre overordnede mangler:

● Der er ikke sat nationale klimamål, som driver reduktionen af drivhusgasser ambitiøst nok fremad
● Der mangler en gennemtænkt klimastrategi, der sikrer en klar indsats i alle relevante sektorer og på alle politikområder
● Danmark bidrager ikke nok til den internationale finansiering af klimatiltag i udviklingslandene

Klimaloven skal sikre, at den danske klimapolitik styrkes, og der skabes sammenhængende politikker og handling.

PRINCIPPERNE I EN NY KLIMALOV

1. Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål 

Der skal sættes et præcist defineret og ambitiøst langsigtet mål for den danske klimaindsats. Det uafhængige klimaråd, der blev etableret i 2014, skal analysere, hvor store udledninger Danmark samlet set kan have frem mod 2050 for at leve op til Paris-aftalen. Samtidig skal rådet vurdere, hvornår Danmark skal nå et mål om netto nuludslip. 

Analysen bør tage afsæt i, at den globale temperaturstigning skal holdes på maksimalt 1,5 grader, og i et forsigtighedsprincip i forhold til de risici, der er forbundet med at udskyde handling i forventning om fremtidige teknologiske fremskridt. Danmarks historiske ansvar, forbrug og økonomiske muligheder for at bidrage til løsningen af klimaproblemet bør indgå i analysen.

Anbefalingerne bør efterfølgende behandles af regeringen og Folketinget og indskrives i klimaloven som et bindende, langsigtet mindstemål for den nationale klimapolitik. Klimarådet skal derefter løbende vurdere, om klimaindsatsen er på rette vej, og om der er behov for, at målet strammes.

2. Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem

Der skal fastsættes femårige nationale delmål eller ”CO2-budgetter” på baggrund af det nye langsigtede klimamål.

Mekanismen med at fastsætte ”budgetter” kendes i forvejen fra budgetloven, der er et finanspolitisk værktøj. I lighed med budgetloven bør klimaloven skabe et styringssystem med budgetter, som både stat og kommuner skal overholde – i dette tilfælde for maksimal udledning af klimagasser. CO2-budgetterne skal fastsættes, så de bidrager til opfyldelsen af det langsigtede klimamål om netto nuludslip via en glidende reduktionssti frem mod målet. 

Kadencen i de 5-årige delmål bør følge Paris-aftalens mekanisme om, at verdens lande hvert 5. år skal revurdere og opdatere deres nationale klimaplaner og -mål. De danske delmål skal med andre ord genbesøges hvert 5. år, og de bør afspejle det højest mulige ambitionsniveau og alene kunne opjusteres – og ikke sænkes – i lighed med Paris-aftalens krav.

Delmålene skal sikre klarhed for politikere, virksomheder, kommuner og borgere om den nødvendige retning og hastighed i omstillingen og dermed, at der er et konstant fokus på klimahandling blandt alle aktører.

3. Klimahensyn integreres i andre politikker

Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle relevante politikker på tværs af ministerier og være et centralt mål for det danske samfund. Der bør derfor også sættes delmål for de vigtigste drivhusgasudledende sektorer – energi, landbrug og transport.

I forbindelse med egne nye lovforslag bør regeringen sikre, at der udarbejdes en særskilt beregning af forslagets konsekvenser for klimaet, på samme måde som der i dag foretages beregninger af fx statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslag. Tilsvarende beregninger af klimaeffekter bør gennemføres i forbindelse med relevante handlingsplaner o. lign. Øges udslippet af drivhusgasser ved nye initiativer, bør regeringen komme med forslag til, hvordan den øgede udledning kan udlignes. 

Derfor er det vigtigt, at regnemetoderne – herunder værdisætningen af klimatiltag – revurderes, så der skabes et retvisende grundlag for at opgøre de samfundsøkonomiske langsigtede gevinster og omkostninger.

Endelig skal loven styrke samspillet med kommunerne, så disse får klare signaler om klimapolitikkens retning og deres forpligtelse til at medvirke til, at de nationale mål og delmål nås. 

Der skal også skabes større medejerskab og viden i befolkningen for at sikre, at klimaindsatsen får mere opmærksomhed i samfundet som helhed, gennem bl.a. en opprioritering af folkeoplysning, undervisning i skolerne, understøtning af virksomhedernes klimaindsats etc.

4. Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed

Klimarådet har spillet en vigtig rolle i de seneste år ved at rådgive regering og Folketing gennem løbende udgivelser af klimaanalyser og -rapporter. 

Klimaloven skal styrke klimarådets rolle som uafhængig, forskningsbaseret, tværfaglig rådgiver af regeringen og Folketinget. 

Rådet skal bl.a. opgøre det danske CO2-budget og vurdere, hvilke danske klimamål der bør sættes. Netop dette er en central opgave for den britiske ”Committee on Climate Change”, i hvis billede det danske klimaråd blev skabt. I Storbritannien skal regeringen desuden afgive en mere omfattende klimaredegørelse og specifik opfølgning på det britiske klimaråds anbefalinger, end tilfældet er i Danmark. 

5. Danmark skal satse på udviklingen af grønne løsninger

Klimaloven skal fastslå, at det er en klar dansk interesse at fastholde og udbygge dansk knowhow om klimarelaterede teknologiske løsninger inden for både vedvarende energi, energieffektivitet, systemløsninger og klimatilpasning.

Loven skal derfor bidrage til at sikre et stærkt fokus på at fremme forskning, udvikling og anvendelse af klimarelaterede løsninger, så de stærke danske kompetencer videreudvikles, Danmark også i fremtiden bidrager til at løse den globale klimaudfordring, og der samtidig skabes grønne arbejdspladser og eksport.

Konkret bør klimaloven pålægge regeringen at udarbejde og løbende opdatere en klima-teknologisk innovationsstrategi, som identificerer centrale forskningsområder, og som sikrer flerårige offentlige forskningsbevillinger, der afspejler områdets betydning for dansk økonomi.

6. Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik

Klimaloven skal fastslå, at Danmark skal være en drivkraft i en international klimapolitik, der gavner både rige og fattige lande – og at klima derfor skal være en af hovedprioriteterne i Danmarks udenrigs-, udviklings- og EU-politik. 

Centrale indsatser vil være at søge at skærpe EU’s klimamålsætning for 2030, så den kommer i overensstemmelse med 1,5 graders målet; at arbejde for, at så mange som muligt af verdens lande øger ambitionen i de reviderede nationale klimaplaner, som skal afleveres til FN’s klimakonvention i 2020; at arbejde for, at EU og mange andre lande indsender langsigtede klimastrategier til FN’s klimakonvention i 2020, sådan som de opfordres til i Paris-aftalen, og at disse strategier sigter mod opfyldelse af 1,5 graders målet.

Det skal også fremgå af loven, at Danmark vil arbejde for, at EU og andre rige lande lever op til forpligtelsen fra COP15 og Paris-aftalen om at støtte ulandene, herunder at levere 100 milliarder USD i international klimafinansiering om året fra 2020, og at Danmark vil bidrage med klimastøtte til disse lande. Udover den fattigdomsorienterede ulandsbistand, som i øjeblikket er på 0,7% af bruttonationalindkomsten (BNI), må der afsættes en pulje til klimabistand, så Danmark leverer et bidrag, som er rimeligt set i forhold til vores økonomiske formåen. Klimapuljen skal således være på mindst 5 mia. kr. om året. 
Forslag stillet af: Troels D Christensen, Roskilde – tdc@92grp.dk 
Medstillere:
Bjarke Rambøll, Skanderborg – br@ve.dk
Birgitte Qvist-Sørensen, København – Biqs@dca.dk
Mads Flarup Christensen, København – mads.christensen@greenpeace.org
Claus Krog Ekman, København – claus@ecocouncil.dk
Jan Ole Haagensen, København – joh@verdensskove.org
Thomas Meinert Larsen, København – sek@klimabevaegelsen.dk
Bo Øksnebjerg, København – b.oeksnebjerg@wwf.dk
Rasmus Stuhr Jakobsen, København – rjakobsen@care.dk
Helle Munk Ravnborg, Bornholm – hmra@ms.dk
Maria Reumert Gjerding, Gladsaxe – maria@dn.dk


Skriv et svar