Konklusioner i rapporten

Danmark har i en årrække været anerkendt som en af verdens ledende nationer, når det gælder indsatsen for miljø og udvikling. Denne anerkendelse bygger dels på den udvikling, der har været gennemført på nationalt og lokalt plan i Danmark, og dels på Danmarks internationale engagement og bilaterale samarbejde med udviklingslande.

Men “Danmark på vej?” konkluderer alligevel, at Danmark, på trods af sit gode ry, ikke konsekvent efterlever de internationale forpligtigelser. Miljøbistanden til udviklingslandene og indsatsen på klima- og energiområdet er det, der er gået bedst. Mindre godt er det gået med ændringen af produktions- og forbrugsmønstre og omstillingen til bæredygtig fødevareforsyning. Allerdårligst er det gået med Danmarks arbejde med biodiversitet. Nedenfor har 92-gruppen vurderet indsatsen på de udvalgte områder på en skala fra 1-10 smileys.

 

Den danske miljøbistand.

8 ud af 10 smileys til bistanden

Den danske miljøbistand har fra 1993-2001 været ambitiøs, og der er udviklet metoder m.v., så bistanden har en god kvalitet. Der burde dog have været lagt mere vægt på at inddrage civilsamfundene i samarbejdslandene og på at støtte udviklingen på miljø- og energiområdet. Uklarheder omkring det fremtidige niveau for ulandsbistanden, og nedskæringernes konsekvenser for miljøbistanden, gør det ikke muligt at vurdere, hvor mange smileys miljøbistanden kan få for indsatsen i 2002.

 

Klima og energi.

8 ud af 10 smileys til klima og energi

Med omlægning til renere energiformer og indførelsen af kvoter for elsektorens udledning af CO2 er Danmark tæt på at opfylde sin Kyoto-forpligtelse. Men denne gode karakter holder muligvis ikke længe p.g.a. den nylige politiske omprioritering af hele miljøområdet, der bl.a. har fjernet fokus fra renere energi og samtidig er positiv overfor, at Danmarks reduktionsforpligtelser i stort omfang kan ske uden for landets grænser.

 

Produktion og forberug.

6 ud af 10 smileys til produktion og forbrug

Danmark har sat en indsats i gang, der peger i den rigtige retning. Indsatsen bærer dog præg af at være for spredt. Der mangler f.eks. klare målsætninger og planer for, hvordan produktion og forbrug kan foregå på en bæredygtig måde. Det trækker også ned, at danskerne har udvidet deres forbrug betragteligt siden 60’erne.

 

Fødevareforsyning.

5 ud af 10 smileys til fødevareforsyning

Der er iværksat en række initiativer til omlægning til økologisk landbrug og indført skærpede miljøkrav til det konventionelle landbrug. Men Danmark har ikke iværksat en omfatten- de landbrugspolitik, der kan leve op til en overordnet målsætning om et bæredygtig landbrug. Desuden hænger Danmarks landbrugspolitik tæt sammen med EU’s, der stadig på mange områder forhindrer bæredygtig landbrugsproduktion og modvirker en bæredygtig fødevaresikkerhed i den tredje verden.

 

Biodiversitet.

3 ud af 10 smileys til biodiversitet

Danmark har 10 år efter Rio-konferencen endnu ikke en politik, der kan leve op til Biodiversitetskonventionen. På flere områder, er Danmark endnu ikke ebgyndt at opfylde Biodiversitetskonventionens målsætninger. At indsatsen alligevel får tre smileys skyldes, at den danske indsats i en EU-målestok faktisk er forholdsmæssig god.