Resultater og udfordringer

Resultater:

I oplægget til strategien påpeger regeringen de resultater, som regeringen finder, at Danmark allerede har opnået, i forhold til at bidrage til bæredygtig udvikling:

 • Det er ”Igennem de sidste to årtier lykkedes for Danmark at opnå en klar stabilisering af den økonomiske udvikling…. Denne økonomiske udvikling er lykkedes uden at det har ført til større ulighed i det danske samfund.”
 • Danmark yder et væsentligt internationalt bidrag til bæredygtig udvikling. Den samlede danske bistand til international bæredygtig udvikling, inklusive ulandsrammen og den danske miljøbistand ligger klart over FN`s målsætning på 0,7 % af bruttonationalproduktet.
 • Danmark har udarbejdet en række målrettede handlingsplaner og strategier, der har styrket den konkrete indsats for at afkoble sammenhængen mellem økonomisk vækst og belastning af miljø og natur.
 • ”Samtidig med at der har været en markant økonomisk udvikling, er det lykkedes at begrænse udslippet af en række luftforurenende stoffer,… ligesom det samlede energiforbrug er stabiliseret.”
 • ”Målet om at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet fra kommunale rensningsanlæg og industrien er nået, og også i landbruget er der opnået store fremskridt.”

 

Udfordringer:

Samtidig med at disse resultater er opnået, påpeger regeringen at der stadig tilbagestår en række udfordringer som Danmark må tage op, for at kunne yde vores bidrag til bæredygtig udvikling.

 • ”Væksten i verdensøkonomien, den globale befolkningsvækst og et markant øget forbrug, vil øge presset på naturressourcerne.”
 • Dette indebærer at ”Danmarks aktivt skal arbejde for at imødegå udfordringerne, så vækst i økonomi og levestandard ikke fører til vækst i forurening og øget belastning af naturen.”
 • ”Danmark har et ansvar for at, at en nedsat miljøbelastning i Danmark ikke sker, fordi forurenende produktion flyttes til andre lande. Men vi skal samtidig sikre, at miljøforbedringer opnås, hvor det er mest effektivt.”
 • ”En af de største udfordringer på verdensplan er klimaforandringer. Klimaforandringerne vil ændre naturgrundlaget og særligt true de i forvejen fattige lande og små østater.”
 • ”I Danmark vil én af de miljømæssige udfordringer i de kommende år være det store antal kemiske stoffer, som fra produkter, udledninger og affald spredes ad mange veje i miljøet, og som kan påvirke sundhed, miljø og natur.”
 • ”Andre udfordringer vil være at afkoble sammenhængen mellem den økonomiske vækst og påvirkningen af miljø og sundhed på de områder, hvor det endnu ikke er lykkedes.”
 • ”Den stigende transportefterspørgsel bidrager til de globale klimaændringer og til lokal luftforurening i byerne på trods af køretøjernes stigende energieffektivitet.”
 • ”At opnå bedre udnyttelse af ressourcerne og mindske affaldsmængderne er også udfordringer for de kommende år.”
 • ”Den danske natur udnyttes intensivt både på landet og til havs. På trods af indsatsen er der fortsat tilbagegang af arter og naturtyper.”
 • ”Udfordringen består i at udvikle og indføre mere miljøvenlige produktionsformer, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed ikke forringes.”

 

Kilde: ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance”