Fødevarerproduktion

foedevarerFødevarerproduktion – fødevarersikkerhed, landbrug og fiskeri.

”Målsætningen for fødevarerproduktion i Danmark er at sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet, samt at sikre et højt informationsniveau. Produktionsforhold, der bevarer jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og som sikrer miljø, natur, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser, skal fremmes. Samtidig skal lønsom produktion og afsætning inden for de fødevarerproducerende erhverv fremmes.

En bæredygtig udvikling af fødevarerproduktionen forudsætter de rette lovgivningsmæssige rammer, en visionær udnyttelse og udvikling af de teknologiske muligheder, samt et konstruktivt samspil mellem myndigheder, erhverv og befolkning.”

Fødevaresikkerhed.

”Forbrugerne har krav på, at fødevarer er sikre. Regeringen finder det vigtigt, at vurderingen af sikkerhed og risiko i relation til fødevarer tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet i de situationer, hvor der er rejst en videnskabeligt baseret mistanke, men hvor der endnu ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at be- eller afkræfte denne mistanke.”

Landbrug.

”Landbrugsproduktionen skal medvirke til en bæredygtig udvikling og til levende landdistrikter. Det betyder, at rent vand, jord og luft skal sikres. Samtidig skal den biologiske mangfoldighed på land og i vand sikres. Udviklingen i landbruget skal ske i et balanceret samspil med miljø, natur og lokalsamfund. De teknologiske muligheder skal udnyttes og videreudvikles. Endelig skal landbrugets plante- og dyregenetiske ressourcer bevares.”

Fiskeri.

”Fiskeriet er afhængigt af, at fiskebestandene fungerer som fornybare naturressourcer. Et bæredygtigt fiskeri, der medvirker til at sikre havets fiskebestande og økosystemer, sikrer også erhvervets udvikling i fremtiden. Størst mulig viden om virkninger af fiskeri og andre påvirkninger af havets naturressourcer er afgørende for at kunne forvalte fiskeriet bæredygtigt, og for at kunne fremskaffe tilstrækkelige og sunde fødevarer fra havet.”

Kilde: ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance”