Biologisk mangfoldighed

– naturbekyttelse og adgang til naturen.

”Danmark er et smukt land med mange dejlige naturområder og et godt miljø. Sådan skal det forblive. En bæredygtig udvikling betyder, at vi sikrer naturens udviklingsmuligheder. Det er derfor vigtigt med en prioriteret og målrettet beskyttelse af arter, naturtyper, økosystemer og genetisk mangfoldighed. Danmark er et af de lande, der i forhold til landets areal har det mindste areal med natur. Det skyldes blandt andet , at de naturgivne forhold egner sig godt til landbrug, og at samfundet har tilskyndet denne udvikling. Samtidig skal vi forøge arealer med natur og skov og begrænse udledning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer til naturen. Endelig skal biologisk mangfoldighed integreres i de berørte sektorers virke.

Der bør skabes forståelse for, at visse naturværdier i tilknytning til kultur- og naturlandskaber, naturtyper og variationen af arter og genpuljer, er enestående og uerstattelige. Vi skal udnytte naturen på en måde, så fremtidige generationer har adgang til naturressourcer i et omfang, som mindst svarer til det, vi har i dag.

Friluftsliv og naturoplevelser har betydning for befolkningens velbefindende og livskvalitet. Det er vigtigt, at befolkningen bakker op om en bæredygtig natur- og miljøpolitik. Derfor skal befolkningen have god adgang til såvel egentlig natur som til skove og det øvrige åbne land. Siden Rio-konferencen i 1992 har Danmark forstærket indsatsen for at imødegå forringelser af naturen og styrke den biologiske mangfoldighed. Biodiversitetsstrategien fra 1995 var udgangspunktet for den forstærkede indsats. I EU’s 6. Miljøhandlingsprogram er målet at standse tabet af biologisk mangfoldighed senest i år 2010.”

Kilde: ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance”{“type”:”block”,”srcIndex”:1,”srcClientId”:”bc2ebe06-7274-4247-8c08-9316da1b8abb”,”srcRootClientId”:””}