Bæredygtig produktion og forbrug

”Nutidens miljøproblemer er i høj grad knyttet til den måde vi producerer og forbruger på. Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i produktion og forbrug er vigtig. Mængden af og miljøbelastningen fra affald skal begrænses. Alle aktører har et ansvar for at bidrage til, at samfundet bevæger sig i en bæredygtig retning.”

”FN’s Kommission for bæredygtig udvikling har besluttet, at bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre er et vigtigt tværgående emne, som skal tages op på Kommissionens årlige møder. Samtidig har FN igangsat en regional proces, hvor hver region har et ansvar for at følge op på Johannesburgplanens målsætning om bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre.

I juni 2003 blev der afholdt et FN ekspertmøde i Marrakech i Marokko for at sikre fremdrift i arbejdet med bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. Danmark støttede konferencen økonomisk, så udviklingslandene kunne deltage i arbejdet.”

”Nationalt i Danmark tager arbejdet med at fremme mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre især afsæt i den nationale strategi for bæredygtig udvikling og i regeringens rapport om grøn markedsøkonomi, hvor der vil ske en løbende opfølgning af rapportens anbefalinger.”

”Regeringen arbejder for, at erhvervslivets ansvarlighed over for en bæredygtig udvikling fortsætter den positive udvikling, og at miljøhensyn kommer til at spille en større rolle i virksomhedernes beslutningsprocesser. Fremover vil arbejdet fokusere på at skabe incitamenter til miljøvenlig adfærd via rammeskabende aktiviteter og bidrage til udvikling og gennemførelse af en produktorienteret indsats i EU, kaldet IPP – Integreret Produkt Politik. Miljøbevidstheden i danske virksomheder skal i højere grad omsættes til konkurrencefordele på det internationale marked. Inden for miljøledelse skal opnåede resultater og udviklede værktøjer tages i brug.”

”Regeringen har netop fremlagt ”Affaldsstrategi 2005-08” som indeholder over 100 initiativer på hele affaldsområdet. Centralt i strategien er at forebygge tabet af ressourcer og miljøbelastningen fra affald.

Affaldsstrategien giver et bud på en række nye affaldsindikatorer, som opgør tabet af ressourcer og behovet for deponering for 22 materialer (eksempelvis papir og aluminium) i affaldet. Med disse indikatorer vil det være muligt at prioritere indsatsen på affaldsområdet på et bedre grundlag og angive, ved hvilken behandling af affaldet der tabes færrest ressourcer.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.