Vand

”Danmark er et af de få lande i Europa, der får næsten alt drikkevand fra grundvand, som kræver meget lidt behandling på vandværkerne.”

”Gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv stiller store krav til både anvendelse af vandressourcerne og rensning af spildevand. Sammen med lovgivningen til beskyttelse af drikkevandsressourcerne og det kommende EU grundvandsdirektiv, har Danmark et meget højt beskyttelsesniveau. Samtidig stiller gennemførelsen krav til at nedbringe udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.”

”Regeringen har iværksat forarbejdet med Vandmiljøplan III. I dette arbejde klarlægges forskellige muligheder for at regulere landbrugets anvendelse af næringsstofferne kvælstof og fosfor. I arbejdet indgår både beskrivelse af muligheder for landsdækkende og en regionalt baseret regulering af næringsstofanvendelsen.”

”Der er igangsat et arbejde for at vurdere, om der kan peges på områder, der er særligt følsomme for udvaskning af pesticider og for at vurdere, om der er behov for at regulere anvendelsen af pesticider i disse områder. Et udkast til en ny pesticidplan har været i høring og den blev vedtaget i oktober 2003. I den nye pesticidplan sættes der fokus på væsentlige områder som f.eks. fødevaresikkerhed og forurening af grundvandet. Planen sætter nye mål i forhold til Pesticidhandlingsplan II fra 2000.”

”EU‘s globale vandinitiativ ”Water for Life” blev lanceret i Johannesburg. Initiativet bygger i første omgang på to partnerskaber mellem EU og henholdsvis Afrika og 12 tidligere Sovjetrepublikker (EECCA). Danmark har på vegne af EU påtaget sig at koordinere udviklingen af partnerskabet med EECCA landene, og har etableret et sekretariat til at understøtte arbejdet. Endvidere koordinerer Danmark udviklingen af vand- og sanitetsdelen af initiativet for Afrika.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.