Energi

Forbruget af alle typer af energi er voksende.

Global produktion og forbrug af energi voksede i 1990erne. Forbruget af alle typer af energi øgedes, med hovedparten af forøgelsen fandt sted indenfor de fossile brændsler. Den relativt stærkeste vækst skete indenfor atom energi og vedvarende energi. Brugen af biomasse forøgedes i udviklingslandene, men biomassens relative andel faldt globalt set lidt.

global_energy_supply

Lavindkomst lande er afhængig af biomasse energi, men denne afhængighed er en sundhedstrussel imod milliarder af mennesker.

De fleste lande i Afrika syd for Sahara og nogle lande i Asien og Latin Amerika er afhængig af traditionel biomasse til deres national energi forsyning, i nogle tilfælde helt op til 90%.

De fleste mennesker i landområderne i Afrika og Asien har ikke adgang til, eller har ikke råd, til fossile brændsler eller anden moderne energi forsyning. Til brug for madlavning, varme og andre energi behov, er over 2,5 milliarder mennesker afhængig af brænde eller andre former for biomasse.

De traditionelle åbne ildsteder udnytter biomassen dårligt og producerer, når den bruges i dårligt ventilerede rum røg, kulilte, kulbrinter og anden luftforurening, som er ødelæggende for helbredet hos dem der passer ilden. Omkring 2,5 millioner kvinder og børn dør hvert år, som følge af akut luftvejs infektioner, forårsaget af indendørs forurening, fra de traditionelle åbne ildsteder.

Vedvarende energi er voksende, men er stadig relativ lille i omfang.

Ca. 4,5 % af den totale globale energiproduktion stammer i dag fra moderne vedvarende energikilder. Dette er en stigning fra 3,2 % i 1971. Vandkraft er den største vedvarende energikilde, men store vandkraftværker kan have negative miljømæssige og sociale effekter. Moderne biomasse og geothermisk energi er andre hovedkilder til vedvarende energi og disse energiformer har et betydeligt vækstpotentiale. Vind- og solenergi leverer hver kun ca. 0,02 % af den samlede globale energi forsyning.

vedvarende_energi

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”