Fødevarer og landbrug

Produktion og forbrug af fødevarer forøges.

Fra 1970 til 1999 forøgedes fødevarerforbruget per person globalt set, fra et gennemsnit på 2100 til 2700 kalorier dagligt i ulandene og fra ca. 3000 til 3400 kalorier dagligt i i-landene. Det gennemsnitlige fødevare forbrug i ulande forudses at ville blive forøget til over 3000 kalorier i 2030. Dette vil ske gennem forøget fødevarer produktion og import.

Generelt har faldende fødevarerpriser været til fordel for forbrugere og bidraget til forbedret ernæring, selv i lande med faldende indkomst.

food_consumption

Mulighederne for at udvide afgrøde produktionen er begrænset.

For tiden er ca. 11 % af verdens landområde i brug til afgrødeproduktion. I Syd- og Østasien samt Europa bruges hovedparten af jorden allerede til landbrugs produktion og der er meget begrænsede muligheder for ekspansion med ekstra landbrugsjord eller kunstvanding.

I Syd- og Østasien må øget behov for fødevarer derfor dækkes gennem øgede udbytter eller øget import.

I vestlige Asien og Nordafrika er øget landbrugsproduktion begrænset af knappe vandressourcer, det må derfor forventes, at den øgede efterspørgsel af fødevarer må dækkes gennem øget import.

I Latinamerika og Afrika syd for Sahara er der stadig potentiale for udvidelse af arealet af landbrugsjord samt for en forøgelse af produktiviteten.

 

Handel med landbrugsvarer er forøget.

I de fleste udviklingslande er fødevarerimporten forøget, da efterspørgselen er steget hurtigere end produktionen. Netto importen af korn til udviklingslandene steg fra 39 millioner tons korn midt i 1970’erne til 107 millioner tons korn midt i 1990’erne, eller fra 4 % af ulandenes totale korn forbrug til 10 % heraf.

Landbrugets handelsunderskud i udviklingslandene må forventes at stige fremover, da forbruget af landbrugsvarer fortsætter med at vokse hurtigere end produktionen. Det forventes, at det stigende behov for import af landbrugsvarer, kan dækkes af egen øget produktion samt eksport fra den udviklede verdens eksportører.

korn_eksport_import

Udvidelse af landbrugs produktion truer andre økosystemer.

Den forsatte udvidelse af landbrugsarealet udgør den største trussel imod skove, vådområder, bjerge og biodiversiteten. Den forsatte udvidelse af landbrugsarealet er en følge af den øgede efterspørgsel af fødevarer, og tabet af dyrknings jord på grund af intensiv dyrkning. På længere sigt kan presset for udvidelse af landbrugsarealet reduceres gennem forøgede udbytter, mindsket befolknings pres og gennem brug af bæredygtige landbrugspraksis, der reducerer den nuværende forringelse af dyrkningsgrundlaget.

Ændrede forbrugsvaner, så som skift fra oksekød til fjerkræ, kan også hjælpe med til at reducere presset for forvandling af skov og vådområder til dyrknings- eller græsningsjord.

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”