Klimaforandringer

Forbruget af fossile brændstoffer og udledningen af CO2 fortsætter med at vokse.

Udledningen af kvælstof (CO2), som er den mest betydende drivhusgas, fortsatte i 1990erne med at stige. Dette skete på trods af beslutningerne i FN`s ramme konvention omkring klimaændringer fra 1992 og dennes Kyoto Protokol fra 1997, om stabilisering og reduktion af udledningen af drivhus gasser.

Væksten i udledninger har været speciel høj i Asien. Dette er en følge af verdensdelens store befolkning og hurtige økonomiske vækst. Væksten har også været høj i Nord Amerika. Udledningerne er faldet i det tidligere Sovjet Unionen, som følge af dets økonomiske nedgang og omstrukturering, medens udledningerne har været stabile i Europa og Japan.

carbon_emissions

I de udviklede landene bruger folk op til 10 gange mere fossile brændsler end folk i udviklingslandene.

Forbruget af fossile brændsler og CO2 udledninger per indbygger er i Nord Amerika 10 gange større end i udviklingslandene. Udledningen af CO2 i Europa er på ca. det halve af niveauet i Nord Amerika, Det lavere niveau skyldes forskelle i transport, bolig, produktion og forbrugsmønstrene.

co2_emission_capita

Der er mange indikationer på klima forandringer

  • Den globale gennemsnitlige overfladetemperatur er steget med ca. 0,6 grader siden 1900.
  • Havenes niveau stiger med ca. 1 cm per årti.
  • Tykkelsen af Arktisk havis er formindsket med ca. 40 % i de sidste 40 år
  • Verdens større gletsjere er på tilbagerykning.
  • Nedbørsmængderne på den nordlige halvkugle er forøget, specielt med mere intense regnfald.
  • El Niño fænomenet er blevet mere almindeligt og mere intenst.
  • I dele af Asien og Afrika er tørke øget i hyppighed og intensitet.
  • Forsikrings udbetalinger, som følge af skader fra oversvømmelser og storme, er forøget fra ca. 2 milliarder $ årligt i 1980erne til ca. 30 milliarder $ i de tidlige 1990ere.

Kyoto Protokollen sætter grænser for udledningen fra de udviklede lande

Kyoto Protokollen fra 1997, som endnu ikke er trådt i kraft, inkluderer retslige bindende grænser for udledningerne fra udviklede lande for perioden 2008 – 2012. For Nord Amerikas vedkommende har CO2 udledningerne været støt stigende og var i 2000 16 % over 1990 niveauet. Overholdelse af Kyoto-protokollens målsætning vil derfor indebærer en reduktion på ca. 23 % i forhold til nuværende niveau. I EU og Japan er udviklingen i udledningerne lidt over Kyoto-protokollens målsætning.

co2_emission_kyoto

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”