Vand

Landbruget dominerer det globale brug af vand

På globalt plan udgør landbrugets brug af vand – hovedsagligt til kunstvanding – stadig ca. 70 % af den totale mængde vand, der hentes op fra vandressourcerne.

Vand forbruget er i løbet af det sidste århundrede 6 doblet. Denne vækst er dobbelt så stor som befolkningens vækstrate. I et voksende antal regioner, udgør de begrænsede ferskvandsressourcer en hovedbegrænsning for bæredygtig udvikling.

globalt_vand_forbrug

Industrielt vandforbrug forøges i forbindelse med udvikling.

Vandforbruget stiger generelt i takt med økonomisk udvikling, specielt hvad angår industrielt og kommunalt vandforbrug. Industrien behøver vand til køling, rengøring og forarbejdning. Folk behøver vand til drikkevand, sanitet og andre formål.

Ferskvands økosystemerne – inkluderende søer, floder, vådområder, grundvand – yder en stor og varieret mængde af kritiske funktioner, så som vandforsyning, vandrensning, oversvømmelse kontrol, recirkulering og transport af næringsstoffer, produktion af fisk og beskyttelse af biodiversiteten. Disse funktioner er truede, idet mange ferskvands systemer er blevet forringet gennem overforbrug af vand, vandforurening og introduktion af invaderende arter af planter og dyr.

vand_ophentning

Næsten halvdelen af verdens befolkning vil opleve mangel på vand år 2025.

På globalt plan udgør vand forbruget kun 10 til 20 % af de totale globale ferskvand ressourcer. Men vandressourcerne er meget ulige fordelt og kan ikke på en omkostnings effektiv måde transporteres over lange afstande. Omkring 40 % af verdens befolkning lever allerede i flodbassiner med mindre end 2000 m3 af vand per person per år til alle formål, inklusiv kravene fra de naturlige økosystemer. I sådanne områder vil vandmangel i øget omfang begrænse udviklingsmulighederne.

 

Kilde: UN “Global Challenge – Global Oppertunity”