Biodiversitet

Målsætninger:

Opfordre til anvendelse af en økosystem-tilgang til forvaltningen af verdens have senest i år 2010 (artikel 30d).

Bevare eller genoprette fiskebestande til niveauer, som kan yde det maksimale bæredygtige udbytte, og nå dette mål for ødelagte fiskebestande så hurtigt som muligt og så vidt muligt ikke senere end år 2015 (artikel 31a).

Der skal etableres fredede områder til havs, med repræsentative netværk inden år 2012, og tids- og områdelukninger til beskyttelse af opvækstområderne for fisk (Artikel 32c)

Senest år 2010 opnå en betydelig reduktion i den nuværende tabs rate i biologisk diversitet.

Målet om en betydelig reduktion i det nuværende tab af biologisk mangfoldighed i år 2010 forudsætter tilvejebringelsen af nye og additionelle ressourcer til udviklingslandene (artikel 44).

Initiativer:

Handle øjeblikkeligt for national håndhævelse af skovlovgivningerne og mod illegal international handel med skovprodukter. Dette skal ske med støtte fra det internationale samfund, og ved at tilvejebringe kapacitetsudvikling med henblik på håndhævelsen af national lovgivning på disse områder (artikel 45c).

Udfase subsidier, der bidrager til illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt til at skabe over-kapacitet i fiskeriet (artikel 30f).