Økologisk rygsæk

Er en metode til at illustrere den menneskeskabte brug af naturressourcerne. Den økologiske rygsæk er et mål for et produkts eller en proces økologiske påvirkning af miljøet.

Den økologiske rygsæk kan ses som et billedligt udtryk for alle de naturressourcer, som et produkt bærer med sig over hele produktets livsforløb, dels som:

 • Råmaterialer.
 • Energi input.
 • Affaldsstoffer.

Til et produkts hele livsforløb medregnes hele produktets forløb fra vugge til grav, så det kommer til at inkludere dels:

 • Udvindingen og fremskaffelsen af alle råvarer.
 • Fremstillingen af alle hjælpestoffer, udstyr og maskiner der bruges i fremstillingsprocessen.
 • Selve fremstillingsprocessen.
 • Al transport
 • Alt der medgår til emballering, markedsføring og salg af produktet.
 • Brug og drift af produktet i hele dets levetid.
 • Bortskaffelse af produktet, når det levetid er til ende.

Den økologiske rygsæk opgøres som den samlede vægt af de materiale strømme, der indgår i produktet minus vægten af selve produktet. På den måde kan den økologiske rygsæk ses som de indirekte materialestrømme, som produktet bærer med sig. Der kan skelnes mellem tre typer af indirekte materialestrømme:

 • Den uudnyttede udvinding af materialer, som er de materialer som enten flyttes i forbindelse med udvindingen af primære materialer eller er affaldsstoffer fra udvindingen af primære materialer. ( f.eks. må der udgraves 140 ton kobbermalm for at kunne udvinde 1 ton kobber, de øvrige 139 ton bliver tilbage som et affaldsprodukt.)
 • Den indirekte strøm af materialer som bruges i produktets livs cyklus.
 • De affaldsstoffer som generes i forbindelse med produktets fremstilling, brug og bortskaffelse.

Størrelsen af et produkts økologiske rygsæk kan ses som en indikator for den ressourceeffektivitet, der er knyttet til et produkt. En stor økologisk rygsæk indikerer at der til produktet er knyttet en høj miljøbelastning. En over tid faldende økologisk rygsæk til et bestemt produkt kan ses som en indikator af en effektivisering af ressourceforbruget i forbindelse med produktet.

Eksempler på nogle produkters økologiske rygsæk:

Egen vægt           Økologisk rygsæk

12 vin glas                                    2 kg                       6 kg

1 PCer                                        20 kg                 1.500 kg

1 plastik spand                            0,5 kg                     26 kg

1 guld ring                                     5 g                  2.000 kg

1 bil                                           700 kg              70.000 kg

 

Den økologiske rygsæk blev som begreb lanceret af det tyske Wuppertal Institute, du kan læse mere om det påWuppertal Institutets internetside.