Sammenfatning af indikatorsæt

Regeringen har udarbejdet en sammenfatning af nøgleindikatorerne 2003.

Denne sammenfatning viser ifølge regeringen, at udviklingstendenserne for nøgleindikatorerne frem til 2003 kan karakteriseres på følgende måde når de sættes i relation til målene i Regeringens bæredygtighedsstrategi “Fælles fremtid – udvikling i balance”.

1. Velfærdssamfundet skal udvikles, og der skal ske en afkobling mellem vækst og miljøpåvirkning.

 • Vi har haft en stabil økonomisk vækst. BNP er steget med i gennemsnit 2% om året siden 1990.
 • Udslippet af drivhusgasser og forsurende stoffer har generelt været svagt faldende samme periode.Samfundets “ægte” opsparing har udvist svagt stigende tendens de seneste 6 – 7 år.
 • Siden midten af 90’erne er beskæftigelsen i Danmark vokset. Sammenlignet med andre lande er en meget stor del af befolkningen i arbejde, og yderligere stigning er et ambitiøst mål.

2. Der skal være et sikkert og sundt miljø for alle, og vi skal opretholde et højt beskyttelsesniveau.

 • Danskernes levealder stiger fortsat. Mændene har siden 1995 lagt 2 år til deres middellevealder og kvinderne 1,4 år. Middellevetiden er dermed steget ligeså meget som i de foregående 21 år.
 • Siden midten af 90’erne er beskæftigelsen i Danmark vokset. Sammenlignet med andre lande er en meget stor del af befolkningen i arbejde, og yderligere stigning er et ambitiøst mål

3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne.

 • Skovarealet er steget støt siden 1950. Arealet med løvtræ er efter et fald igen stigende.
 • Arealet med eng, overdrev, heder og moser er faldet og udgør kun halvdelen af arealet i 1950.

4. Ressourcerne skal udnyttes bedre.

 • Siden 1995-96 er der sket et stort fald i energi- og drikkevandsforbruget i forhold til den økonomiske vækst.
 • Affaldsmængderne faldt i perioden 1996-99, fordi affaldsmængderne fra kraftværkerne og fra bygge- og anlægssektoren faldt, men udviser nu igen let stigende tendens i forhold til den økonomiske vækst.

5. Vi skal yde en aktiv international indsats

 • I perioden 1992-2002 har Danmark haft en international bistand på omkring 1% af BNI og dermed langt over FNs målsætning på 0,7% af BNI.

6. Miljøhensyn skal indgå i alle sektorer.

Energisektoren har reduceret sit udslip af CO2 i løbet af 90’erne på grund af større anvendelse af naturgas, vedvarende energi og kraftvarme.

 • I transportsektoren steg det totale transportarbejde med 14% fra 1990-2001. · Transportsektoren står for en stigende andel af CO2-udslippet.
 • Trods stigende trafik er luftforureningen fra trafikken, dvs. udslippene af kvælstofoxider, organiske forbindelser og kulilte faldet, blandt andet på grund af katalysatorer på bilerne.

7. Markedet skal understøtte bæredygtig udvikling

 • Antallet af miljømærkede produkter er steget til ca. 2575 Svane- og 80 Blomstmærkede produkter på hylderne.

8. Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og vi skal måle fremskridt.

 • Siden 1994 er antallet af virksomheder med certificeret miljøledelse i form af EMAS og ISO 14001 øget hvert år. Danmark er blandt de lande, der har flest EMAS-registrerede virksomheder i forhold til antallet af indbyggere.