Resultaterne af Rio-konferencen

Konventionen om biologisk mangfoldighed
Konventionen om biologisk mangfoldighed

På Rio-konferencen blev der opnået enighed om nogle erklæringer og konventioner. De vigtigste af disse var:

Rio-deklarationen, der fastslog 27 principper for det internationale samarbejde om miljø og udvikling.

Disse principper omhandler bl.a.:

 • Retten til udvikling for alle
 • Staternes suveræne ret til at udnytte egne ressourcer
 • Fastslår bæredygtig udvikling som bærende princip for udvikling
 • Miljøbeskyttelse skal udgøre en integreret del af udviklingsprocessen
 • Alle lande har et medansvar for at løse verdens miljø- og udviklingsproblemer
 • Ilandene har et særligt ansvar. Dette skyldes dels, at de har de største økonomiske og teknologiske ressourcer, og dels at deres hidtidige udviklingsproces har bidraget mest til problemernes omfang
 • Behovet for folkelig deltagelse i processen for bæredygtig udvikling

De 27 principper i Rio-deklarationen kan læses her i et engelsk resume.

Du kan her downloade den fulde udgave af Rio-deklarationen på engelsk.

Agenda 21 handlingsprogrammet for det videre arbejde for bæredygtig udvikling.

Dette handlingsprogram indeholder i ikke-juridisk bindende form en række meget specifikke retningslinier og målsætninger for det videre arbejde for en bæredygtig udvikling, herunder anbefalinger omkring inddragelse af NGO’er og andre folkelige kræfter i arbejdet. Agenda 21 er et meget omfattende program.

Du kan her downloade den fulde udgave af Agenda 21 handlingsprogrammet på engelsk.

Agenda 21 kan også læses i en norsk forkortet version pådet norske strategiske forskningsprogram ProSus’ hjemmeside.

Konventionen om biologisk mangfoldighed er udformet som et samlet instrument, der skal sikre hensyn til biologisk mangfoldighed i planlægningen i andre sektorer, og som samtidig skal involvere befolkningerne (også de indfødte folk) i beslutningerne.

Formålet med konventionen er:

 • at bevare den biologiske mangfoldighed
 • at udnytte de biologiske ressourcer bæredygtigt
 • at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, udnyttelsen af de genetiske ressourcer resulterer i

Konventionen om biologisk mangfoldighed finder du på engelsk og andre hovedsprog på Convention on Biological Diversity’s hjemmeside.

Du kan også læse mere om konventionen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klimakonventionen er en generel hensigtserklæring om at imødegå klimaforandringerne ved at reducere udledningerne af drivhusgasserne. Dette kan ske ved at reducere forbruget af fossil energi i ilandene og globalt at fremme brugen af vedvarende energi.

PÅ FN’s hjemmeside finder du klimakonventionen på engelsk og andre hovedsprog.

Du kan også læse mere om Klimakonventionen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Skovdeklarationen, som indeholder en række principper for forvaltning, bevaring og udvikling af bæredygtigt skovbrug. Der er tale om en ikke-forpligtende tekst, der udgjorde en erstatning for den globale skovkonvention, som nogle lande havde ønsket, men som andre satte sig imod.
Læs Skovdeklarationen på FN’s hjemmeside.

FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling
Der blev på Rio-konferencen taget initiativ til at etablere FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling (Commission on Sustainable Development), som et forum for opfølgning af Agenda 21 ved årlige møder på ministerniveau.
Du kan finde informationer om FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling på dens hjemmeside.

Finansiering af udvikling og miljø
Med hensyn til at finansiere aktiviteterne på udviklings og miljø området var der store problemer med at nå til enighed. Der blev indgået et kompromis, hvor:

 • Ilandene lovede at opfylde FN-målsætningen om at yde 0,7 % af deres nationalprodukt i udviklingsbistand. Der blev dog ikke sat årstal på, hvornår målet skulle være nået
 • Ilandene gav også konkret flere penge til miljøindsatsen i ulandene. Der blev bl.a. oprettet og indskudt penge i Den Globale miljøfacilitet (Global Environment Facility) (GEF)

Du kan finde informationer om Global Environment Facility på dens hjemmeside.

Løfterne fra konferencen om yderligere finansiering var dog langt fra tilstrækkelige til, at de kunne dække de beregnede udgifter til finansiering af aktiviteterne opstillet i handlingsprogrammet Agenda 21.