En anden tid – kommende generationer

Bæredygtig udvikling handler om mere end at skabe og virke for opretholdelse af betingelserne for vores fremtidige gode liv.

Vi vil også gerne have, at vores børn, børnebørn og fremtidige generationer skal have mulighed for at leve et godt liv.

Vores nutidige handlinger har konsekvenser for fremtidige generationers livsbetingelser, for deres muligheder for at leve et godt liv. Derfor er det nødvendigt, at vi tager ansvar for vores nutidige handlinger og sikrer, at de er bæredygtige.

Eksempel:

Vi bruger på nuværende tid enorme mængder af fossile brændstoffer – olie, naturgas og kul – til at dække vores energibehov. Disse fossile brændstoffer er en naturressource, som der ikke sker nogen ny- eller gendannelse af. Derfor vil det uundgåelige resultat af vores forbrug være, at disse energiressourcer bruges op på et tidspunkt.

For olien, som i dag er vores vigtigste og altdominerende energikilde, er der ubredt enighed om, at der indenfor en overskuelig fremtid vil blive mangel på olie, at efterspørgslen efter olie vil overstige produktionen, og at produktionen af olie, som følge af faldet i oliereserverne, vil falde til et niveau, hvor olien vil miste sin betydning for dækning af menneskehedens energibehov. Det skal her tilføjes, at der ikke er enighed om, hvornår det vil ske. Du kan læse mere om denne uenighed på andre sider på vores internetportal, men der enighed om, at det vil ske på et tidspunkt.

En sådan udvikling er ikke bæredygtig, da udviklingen vil indebære, at kommende generationer ikke vil have adgang til at få dækket deres behov for energi gennem den samme relativt billige og bekvemme energikilde, olie, som vi har. Gennem vores nutidige handlinger med et stort energiforbrug af fossile brændstoffer, hvor vi tilfredsstiller vores behov, stiller vi derved fremtidige generationer i en position, hvor de ikke har de samme muligheder for at dække deres energibehov, som vi har i dag. Udviklingen er på den baggrund ikke bæredygtig.

Hvis vi påtager os ansvaret for at skabe en bæredygtig udvikling for vores fremtidige generationer, er det nødvendigt, at vi gennem handlinger medvirker til at sikre, at fremtidige generationer også vil kunne få dækket deres behov for energi. Dette kan ske gennem en eller flere af følgende handlinger, eller bedre ved kombination af disse:

  • Udvikling af nye energiteknologier og energiformer, der kan erstatte de kendte energiteknologier baseret på fossile brændstoffer. Af sådanne nye energiteknologier kan nævnes brintenergi og nye biomassebrændstoffer. Udvikling af sådanne nye energiteknologier vil indebære, at fremtidige generationer vil sikres adgang til energi, der vil kunne dække deres energibehov.
  • Udvikling af og overgang til brug af vedvarende energiteknologier – sol-, vind- og bølgeenergi. Energiformer, der vedblivende vil være tilstede, og dermed også vil kunne medvirke til at dække fremtidige generationers energibehov.
  • Nedsættelse af vores nuværende energiforbrug, gennem energieffektivisering, energibesparelser og omlægning af livsstilsformer.

Hvad der derimod ikke er at tage ansvar for den bæredygtige udvikling, er at lade stå til og forsætte den nuværende udviklingstendens i energiforbruget med den forhåbning, at teknologiudviklingen i sig selv og i samarbejde med markedskræfternes såkaldte frie hånd vil sikre, at også fremtidige generationer vil få sikret deres energibehov.