Energi og bæredygtig udvikling

Menneskehedens udviklingsproces har i afgørende grad været formet af den måde, hvorpå vi har været i stand til at anvende energi i vores bestræbelser på at dække vores behov. Vores anvendelse af forskellige energikilder fra brænde til naturgas har gjort os i stand til at udvikle de samfund, som vi kender i dag.

Den samfundsudvikling, der har fundet sted, har i høj grad været formet af vores muligheder for at tage nye energiformer i anvendelse.

Menneskets oprindelige kilde til energi var brugen af træ til opvarmning. For 200 –300 år siden muliggjorde den teknologiske udvikling, at mennesket ændrede energiform. Kullet blev da hovedenergikilden. Sammen med dampmaskinen blev kullet grundlaget for den begyndende industrielle udvikling. Denne udvikling betød, at det på en række områder blev muligt at dække menneskenes materielle behov på en langt mere effektiv måde, samtidig blev det muligt at overvinde nogle af de økologiske barrierer, der fandtes for menneskehedens ekspansion. Så på den måde var denne skift i energi anvendelse afgørende for bæredygtigheden i menneskehedens udvikling på det tidspunkt. Men samtidig skabte den ændrede energianvendelse også nye problemer, som truede bæredygtigheden.

Den teknologiske udvikling, der muliggjorde skiftet fra kul til olie som hovedenergi, var en anden ændring som havde afgørende betydning for menneskehedens bæredygtige udvikling med nye muligheder og nye problemer.

Derfor er energianvendelsen et afgørende element for om udviklingen er bæredygtig. Det er den på tre måder:

  • Adgang til energi. – Anvendelse af Energi er en forudsætning for økonomisk udvikling. Selve niveauet af økonomisk udvikling bestemmes i høj grad af hvilke energiformer der kan tages i anvendelse. Afskaffelse af fattigdommen i verden samt skabelse af en mere ligelig udvikling, to af de elementer der indgår i bæredygtig udvikling, forudsætter derfor at flere mennesker får adgang til energiformer af højere kvalitet.
  • Energi som en ikke vedvarende ressource. – De energi kilder vi anvender i dag – olie og kul – er naturressourcer, som ifølge deres natur kun findes en endelig mængde af og som ikke lader sig genbruge. Dette indebærer, at mennesket vedvarende brug af disse naturressourcer vil indebære at de på et eller andet tidspunkt frem i tiden vil blive brugt op, på den måde vil det udgøre en trussel imod den bæredygtige udvikling.
  • Forbruget af energi er en omdannelsesproces, hvor de omdannede stoffer udledes til vores omgivelser i form af forurening. Denne forurening griber ind i og ændre på de naturlige økologiske processer, derved udgør den trussel imod den bæredygtige udvikling.