Alternative Scenario

Rapporten “Oil-based Technology and Economy – Prospect for the Future”. finder, at de antagelser, der er gjort i fremskrivningerne fra IEA på en række punkter er meget diskutable.

Der stilles store spørgsmål til antagelsen om, at markedet vil sikre tilstrækkelige forsyninger af billig olie.

Dette bygger de på, at IEA selv anslår, at det vil kræve investeringer i olieindustrien på op til 100 milliarder $ om året, men for nuværende er investeringsniveauet væsentlig lavere. Men selvom dette investeringsniveau blev sikret er det tvivlsomt, om der reelt kan findes nye reserver, der kan kompenserer for nedgangen i produktionen fra aldrende oliefelter. Denne tvivl har sin baggrund i, at langt hovedparten af de eksisterende oliereserver findes i oliefelter fundet for mere end 20 år siden. Efter 1980 har det årlige globale forbrug af olie oversteget de årlige nye fund.

Fremskrivningerne i IEA’s scenario forudsiger, at det totale globale forbrug i de næste 30 år vil være 20 % højere end hele verdens olieforbrug i det 20ende århundrede. Dette indebærer, hvis det fremtidige forbrug skal imødekommes, skal den globale produktionskapacitet forøges med 60 % frem til år 2030. Selvom nye teknologier og investeringer kan forøge reserverne i nogle oliefelter. Er der ikke beviser for at nye reserver vil fremkomme med en sådan hastighed at gabet mellem årligt forbrug og nye tillæg til reserverne vil blive lukket.

Når nye reserver ikke længere bliver tilføjet med en rate tilsvarende den hvormed eksisterende reserver bruges op, vil produktionen toppe på et tidspunkt. Forskellige scenarier for, hvornår og hvordan dette toppunkt for olieproduktionen finder sted, er blevet beregnet. Her vises 2 scenarier for dette: